woensdag 15 februari, 2023

Woonvisie Alkmaar

Wat zijn de woonopgaven voor de komende jaren?

De gemeente Alkmaar werkt aan het opstellen van een Woonvisie. In een Woonvisie zet de gemeente het woonbeleid op hoofdlijnen uit voor de komende vijf jaar. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de gemeente Alkmaar, zowel de stad als het buitengebied, een goede en aantrekkelijke woonplek is voor verschillende bewonersgroepen?

Om woonbeleid te laten slagen is samenwerking nodig tussen gemeente en partijen die betrokken zijn bij wonen en de woningbouw, voor een breed maatschappelijk draagvlak. Daarom wil de gemeente vertegenwoordigers van organisaties, bedrijven en bewonersgroepen van harte uitnodigen om mee te denken en te praten over de woonopgaven in de gemeente. Wat speelt er op het gebied van het wonen? Welke ontwikkelingen komen er op de gemeente af? Wat zien we als de belangrijkste opgaven in de gemeente voor de komende jaren? Waar moet de woonvisie over gaan?

Bij het opstellen van de woonvisie wordt de gemeente ondersteund door RIGO Research en Advies. RIGO zal de stand van zaken presenteren en aan de hand daarvan het gesprek met u begeleiden.
In deelsessies zoomen we in op vragen als: Wat is de behoefte van verschillende doelgroepen? Welke delen van stad en landelijk gebied vragen aandacht? Wat is nodig om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken? Wat is nodig om ouderen zo lang mogelijk prettig en zelfstandig te laten wonen?

Tijdens de bijeenkomst zijn er drie parallelle sessies in twee rondes. De thema’s van de sessies zijn:

  1. Woningbouw en doorstroming
  2. Kwaliteit, verduurzaming en betaalbaarheid
  3. Wonen, welzijn en zorg

 

De bijeenkomst heeft op 15 februari 2022 plaatsgevonden in de Prinsenzaal van het Stadhuis Alkmaar. De genodigden waren woningcorporaties, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisaties,huurdersorganisaties, bewonersvertegenwoordigers van bewonersgroepen en ambtenaren. Ook raadsleden zijn uitgenodigd om als toehoorder aanwezig te zijn.