donderdag 6 juli, 2023

Coalitie Provincie Noord-Holland

Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie. BBB, VVD, GroenLinks en PvdA presenteerden op donderdag 6 juli hun akkoord ‘Verbindend vooruit!’.

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit 4 gedeputeerden. BBB draagt Jelle Beemsterboer voor (onder andere wonen, landbouw en visserij en provinciaal programma landelijk gebied (PPLG). VVD draagt Esther Rommel voor (onder andere ruimtelijke ordening, financiën en economie). GroenLinks draagt Rosan Kocken voor (onder andere klimaat en energie, natuur en landschap en water en bodem). PvdA draagt Jeroen Olthof voor (onder andere mobiliteit, OV-knooppunten, voorzieningen, leefbaarheid en milieu).

Samen willen ze de komende jaren zorgen voor een sterke, schone, duurzame, leefbare en economisch krachtige provincie voor alle inwoners, in de stad en op het platteland.

De uitdagingen zijn groot. De partijen willen voor 2030 184.000 woningen bijbouwen. Daarnaast wil de coalitie de komende jaren het energienet uitbreiden, de natuur versterken, de luchtkwaliteit verbeteren, de klimaatcrisis tegengaan, het voorzieningenniveau in stand houden, helpen bij de transitie naar duurzame visserij en oog houden voor een toekomstbestendige landbouw met een verdienmodel. Ook het verbeteren van de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de economie zijn belangrijke speerpunten.

Om de doelstelling van 184.000 woningen voor 2030 te realiseren moet de bouwproductie worden verdubbeld. De coalitie wil met Rijk en gemeenten afspraken maken over locaties en plancapaciteit en zet extra capaciteit in. Ook worden er afspraken gemaakt over voldoende betaalbare huizen en ruimte voor doorstroming, zowel in het koop- als huursegment. De coalitie zal naast de binnenstedelijke bouw meer ruimte bieden voor de bouw van woningen aan randen van kernen. Onder voorwaarden wil de coalitie buitenstedelijk mogelijkheden creëren voor woningbouw in aansluiting op bestaande bebouwing.